תפארת בדק בית וליקויי בניה - Services d'inspections de l'habitat
חיפוש באתר
לקוחות ממליצים
דוחות בדיקה לדוגמה
תפארת בתקשורת
ראיון עם מנכ"ל תפארת עורך הדין יצחק אפרתי במבט לחדשות
סרטון תדמית של חברת תפארת ביקורת מבנים
Au fil des ans et surtout ces dernières années de nombreuses maisons ont été construites en Israël. La promotion immobilière est régulée par une législation stricte, des règlements et des normes. Mais celles-ci ne sont souvent pas appliquées, et c’est pourquoi les maisons et les bâtiments ne répondent souvent pas aux normes fixées par l'Etat (comme la salle de Versailles par exemple). 

En ignorant les normes et règlements, une maison qui devrait être solide et sure pendant de nombreuses années, ne l'est pas vraiment et ce depuis son premier jour. Nous, les acheteurs, et de nombreux ingénieurs ne sommes pas toujours aptes à remarquer les défauts qui existent. C'est à ce moment que «Tiferet» entre en jeu. Tiferet a été créé pour fournir une réponse appropriée aux propriétaires et aux syndicats en traitant les défauts de construction avec l'entrepreneur.

Détection des défauts de construction

A "Tiferet Inspection des Structures"  nous mettons à votre service des ingénieurs experts dans les défauts de construction. Tous les ingénieurs sont membres de la "Chambre des Architectes et Ingénieurs " et inscrits à la Cour comme ingénieurs experts pour les défauts de construction.

L’avis des ingénieurs

Les services sont rendus par des ingénieurs experts qui mesurent, examinent, comparent et fournissent un avis d'ingénierie en utilisant un équipement approprié. Tout cela en collaboration avec le cabinet d'avocats, leader en réclamations en ce qui concerne les défauts de construction et inspections des structures. Les ingénieurs de la société sont également nommés comme conseillés et experts dans différents tribunaux à travers le pays.

Tiferet – Inspection d'habitations communes

Service d'inspection de structures. Nous aidons les propriétaires d'appartements et de maisons dans leur lutte au sujet des défauts de construction contre les entrepreneurs. Nous  aidons également les acheteurs d’appartement neufs dans la vérification de la propriété avant l'achat. 


Nous fournissons nos services aux acheteurs en préachat durant la construction, avant la livraison des clefs ou pendant la période de garantie, aux squelettes d'immeubles, aux appartements de seconde main avant leur acquisition, ainsi qu'aux locataires ayant des problèmes avec les structures du bien immobilier en question. Nos services s’occupent aussi des conflits entre voisins, comme l’infiltrations d'eau, l'humidité, les fuites, les fissures, etc. 

L'avis des ingénieurs donné au client est accompagné de photographies certifiées comme preuve à la cour, documentant l'état des lieux. En cas de défauts de construction irréversibles, par exemple, des plafonds bas, humidité extrême dans les murs, ou fissures irrégulières dans le bâtiment, un évaluateur immobilier donnera un avis détaillé sur les indemnisations. 


"Tiferet" s'engage! 

Service - Fiabilité - Résultats

Services d'inspections de l'habitat

ראיון בערוץ 10 עם מנכ"ל חברת תפארת
  לקבלת הצעת מחיר
  המלצות לקוחות

  מר אפרתי הנכבד שלום .
  איש יקר אני מודה לך על עזרתך בקשיים שנצברו מול הקבלן עצותיך המקצועיות וחוות הדעת שסיפקתם פתרו עבור הקבלן והן עבורנו את כל המחלוקות.
  שני דודל פתח תקוה.

  לכבוד תפארת.....
  הנדון: ליקויי בניה.
  מר אפרתי רצינו להביע בפניך את תודתנו לכל העזרה שנתת לנו מיום כניסתנו לדירה החדשה ועד להבאתה למצב ראוי ומושלם לדיור.
  תודה רבה
  זוננשיין מירב ומוטי.

  לכבוד מר אפרתי מנכ"ל תפארת.....
  שולח לך שי צנוע זה בצירוף מכתבי לאות הערכה והוקרה על עזרתך בהתמודדות עם הקבלן .

  לכבוד תפארת...
  לידי המנכ"ל מר אפרתי
  ברצוננו להודות על היחס החם והעזרה שנתת לנו בנושא ליקויי הבניה בסופו של יום הקבלן חוייב לשלם לנו סך 45,000 ₪ בעקבות הליקויים שבדוח שביצעתם עבורנו..
  בתודה
  רונן וחגית ערוסי.
  לכבוד חברת תפארת.....
  הנדון : הערכה רבה בעזרה שנתתם לנו.
  בפנייתנו לחברתכם עמדו בפנינו עוד 2 הצעות שקיבלנו מקולגות שלכם, הצעות אף זולות מהצעתכם. אך ב"ה משהו בקול וביחס שנשמע כבר מההתחלה בצד השני של הקו שכנע אותנו לבחור בכם. היום בתום התהליך אנו ממש ממש מודים לה שבחרנו בכם. התוצאה מדהימה- קיבלנו מהקבלן תיקונים ע"ס הנחייתכם( נציין בזאת שליפני חוות הדעת לא עזרה שום פניה שפנינו לקבלן!!) וכן פוצינו בחניה נוספת בשווי לא מועט.
  תודה רבה ויישר כוח.
  הצטרף אלינו לפייסבוק!